Seitei iaidō Koryū Réflexions

Nakayama Hakudo

Nakayama Hakudō Sensei
中山 博道

1869 - 1958

 

Musō Shinden Ryū

 

L'école se divise en 3 niveaux :

     

SHODEN

12 Katas
Série d'initiation

Principalement des techniques provenant d'Ōmori Ryū.

CHUDEN

10 Katas
Série intermédiaire

Techniques en tatehiza (sauf Nuki Uchi) provenant de Hasegawa Eishin Ryū.

OKUDEN

16 Katas
Série "cachée"

Ce qui subsiste de Shinmei Musō Ryū

 • Shohattō
 • Satō
 • Utō
 • Ataritō
 • Inyoshintai
 • Ryūtō
 • Juntō
 • Gyakutō
 • Seichutō
 • Korantō
 • Inyoshintai kaewaza
 • Nukiuchi ou battō
 • Yokogumo
 • Tora issoku
 • Inazuma
 • Ukigumo
 • Yamaoroshi
 • Iwanami
 • Namigaeshi
 • Urokogaeshi
 • Takiotoshi
 • Nukiuchi

Suwari-waza

 • Kasumi
 • Sunekakoi
 • Shihogiri
 • Tozume
 • Towaki
 • Tanashita
 • Ryozume
 • Torabashiri

Tachi-waza

 • Yukizure
 • Tsure-dachi
 • Somakuri
 • Sodome
 • Shinobu
 • Yukichigai
 • Sode Surigaeshi
 • Moniri
 • Kabezoi
 • Ukenagashi
 • Itomagoi (forme 1)
 • Itomagoi (forme 2)
 • Itomagoi (forme 3)
 • Ryohi-hikitsure
 • Oikake-giri
 • Gishiki

 

 

 

 

© Iaido Maison Blanche - Mushin no Shin - 2009-2024 - Tous droits réservés
Crédits - Contacter le webmaster